Nowe projekty dla osób bezrobotnych w 2021r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach otrzymał rekomendację na realizację dwóch konkursowych projektów w 2021 roku. Projekt „ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie” został najlepiej oceniony przez komisję oceny projektów. Serdecznie zapraszamy do udziału osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach.

Projekt pn. „Młodzi z POWEREM – Szansa na pracę”

 

Uczestnikami projektu będzie 160 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat.

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu uczestnicy skorzystają:

a)      z pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego wraz z obligatoryjnym Indywidualnym Planem Działań oraz ze zwrotem kosztów dojazdu na wizyty;

b)     z prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy.

Rekrutacja do I tury uczestników projektu od 04.01.2021r. do 28.02.2021r. lub do osiągnięcia grupy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. – 31.12.2022r.

Wartość całkowita projektu: 1.442.253,60 zł.

Osoba do kontaktu: Koordynator projektu – Pani Dominika Rutkowska-Pyk tel. 41/367-11-81

                                                                   

Projekt pn. „Zatrudnienie kierunkiem dla Ciebie”

 

Grupę docelową będzie stanowiło 130 osób bezrobotnych:

  •   powyżej 29 roku życia, w szczególności:

 - osoby po 50 roku życia;                   

 - kobiety;                                               

 - osoby z niskimi kwalifikacjami                 

 - z niepełnosprawnością;

 - osoby długotrwale bezrobotne;              

  •  najmniej 30% uczestników projektu będą stanowiły osoby bezrobotne, które utraciłyzatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe).

 

Zadania planowane do realizacji:

a) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe z Indywidualnym Planem Działań;

b) staże na okres 6 miesięcy;

c) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;

d) szkolenia / kursy:

v  kurs „Operator koparko – ładowarki”;

v  kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna przyspieszona;

v  kurs „Specjalista ds. finansowo – kadrowych”.

Okres realizacji projektu: 01.03.2021r. – 28.02.2023r.

Wartość całkowita projektu: 2.526.373,61 zł.

Osoba do kontaktu: Koordynator projektu – Pani Marzena Skwirowska tel. 41/367-16-12

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

 

              

Kalendarz

III NOCNY BIEG I MARSZ W WILKOWIE

Nocny Bieg w Wilkowie odbędzie się w dniu 25 września 2020 roku, godz. 19:00. Dystans biegu – 14,7km – Marsz z Kijami – 10,5km.
To kolejny Nocny Bieg w ramach 3 Nocnego Maratonu Wokół Świętokrzyskich Zalewów Wodnych.

Zobacz również