NOCNY BIEG WILKOŁAKA

2017-09-29

REGULAMIN BIEGU NOCNEGO W WILKOWIE

 

R E G U L A M I N

 

I NOCNY

 

BIEG WILKOŁAKA        oraz          WILK-WALKING

 

 

I. ORGANIZATOR

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

 

II. TERMIN I MIEJSCE

 

1.  Bieg/marsz z kijami odbędzie się 29.09.2017 roku (piątek)

 

2. Start zawodników BIEGU WILKOŁAKA oraz WILK-WALKING nastąpi o godzinie 21:00 przy zbiorniku wodnym w Wilkowie

 

3. Meta zlokalizowana będzie przy zbiorniku wodnym w Wilkowie

 

4. Biuro Zawodów zlokalizowane będzie:

 

 1. Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie - 28.09.2017r. (czwartek)  w godz. 15.00 – 21.00
 2. przy zbiorniku wodnym w Wilkowie -29.09.2017r. (piątek) w godz. 18.00-21.00

 

III. TRASA

 

1. Długość trasy:

 

 1. 10 km - BIEG WILKOŁAKA
 2.  5 km - WILK-WALKING

 

2. Trasa: wokół zbiornika wodnego w miejscowości Wilków (woj. świętokrzyskie)

 

3. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu 2 godzin, tj. do godziny 23:00.

 

4. Punkt odświeżania będzie znajdował się na trasie biegu.

 

5. Punkt medyczny będzie znajdować się na trasie biegu.

 

6. Trasa biegu będzie oznakowana.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1. Organizator ustanawia limit startujących (z wyłączeniem osób zaproszonych przez Organizatora):

 

 1. 150 zawodników – BIEG WILKOŁAKA
 2. 50 zawodników – WILK-WALKING

 

Lista startowa zostanie zamknięta w momencie dokonania wpłaty i nadania numeru startowego 150 (BIEG WILKOŁAKA) oraz dokonania wpłaty i nadania numeru startowego 50 (WILK-WALKING).

 

Organizator nie prowadzi zapisów na listę rezerwową.

 

2. Warunkiem startu w biegu/marszu z kijami jest

 

a.      zgłoszenie się zawodnika i uiszczenie opłaty startowej do dnia: 28.09.2017 roku lub do momentu wyczerpania limitu startujących

 

b.      podpisanie OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA w Biurze Zawodów (załącznik 1 do REGULAMINU)

 

3. W biegu/marszu z kijami startować mogą osoby, które najpóźniej w dniu 29.09.2017 roku ukończą 16 rok życia. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia nie zostaną dopuszczone do startu w żadnym przypadku.

 

4. W I NOCNYM BIEGU WILKOŁAKA  pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Chip jest wbudowany w numer startowy. Właściwe zamontowanie numeru startowego jest warunkiem startu i sklasyfikowania w wynikach końcowych biegu.

 

5. Zawodnicy pokonujący dystans biegu/marszu z kijami w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

 

6. W czasie trwania biegu/marszu z kijami uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

 

 1. przed startem należy ustawić się w strefie odpowiedniej dla danego dystansu (biegacze bliżej linii startowej, osoby maszerujące z kijami tuż za nimi)

 

7. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, zawodnicy zobowiązani są do przerwania biegu/marszu z kijami i umożliwienia przejazdu.

 

8. Zabrania się:

 

 1. startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych  środków odurzających
 2.  używania na trasie biegu/marszu z kijami jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora

 

9. Organizator nie zapewnia zawodnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazane jest ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

 

10. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu zawodników.

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 

1. Zgłoszenia uczestnictwa w I NOCNYM BIEGU WILKOŁAKA/WILK-WALKING

 

 1. na stronie internetowej  Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie www.kultura.bodzentyn.pl         w zakładce biegu – od dnia 06.08.2017 roku do dnia 27.09.2017 roku lub do momentu wyczerpania limitu startujących
 2. w Biurze Zawodów w dniach 28.09.2017 roku i 29.09.2017 roku – wyłącznie w przypadku niewyczerpania limitu startujących i okazania dowodu wpłaty opłaty startowej za bieg/marsz z kijami

 

2. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wpłacenie opłaty startowej.

 

3. Weryfikacja zawodników, podpisywanie oświadczeń oraz odbiór numerów i pakietów startowych będzie odbywać się w Biurze Zawodów.

 

4. Po odbiór pakietu startowego każdy zawodnik zobowiązany jest zgłosić się osobiście, za wyjątkiem osób które nie ukończyły 18 roku życia. Wydawanie pakietów startowych odbywać się będzie za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 

5. Organizator nie dopuszcza sytuacji odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby.

 

6. Podczas weryfikacji w Biurze Zawodów zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem oraz że ich stan zdrowia pozawala na udział w tym biegu.

 

7. W imieniu zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia oświadczenie podpisują rodzice/opiekunowie prawni dołączając pisemną zgodę na start zawodnika (załącznik 2 do REGULAMINU).

 

8. Opłata startowa:

 

 

BIEG WILKOŁAKA

 

WILK-WALKING

40 złotych

przelewem do  31.08.2017 roku.

30 złotych

przelewem do 31.08.2017 roku.

 

50 złotych

przelewem w dniach 1.09-22.09.2017 roku.

 

40 złotych

przelewem w dniach 1.09-22.09.2017 roku.

 

70 złotych

przelewem w dniach 23.09.2017 roku – 27.09.2017 roku, wyłącznie w przypadku niewyczerpania limitu startujących

 

60 złotych

przelewem w dniach 23.09.2017 roku – 27.09.2017 roku, wyłącznie w przypadku niewyczerpania limitu startujących

 

 

10. Z opłaty startowej zwolnieni są:

 

 1. osoby zaproszone przez Organizatora biegu.

 

11. Opłatę startową należy wpłacać:

 

 1. przelewem dnia 27.09.2017 roku lub do momentu wyczerpania limitu startujących

 

Uwaga:

 

W przypadku przelewu bankowego numer startowy nadawany jest w czasie do 5 dni roboczych.

 

O nadaniu numeru startowego decyduje kolejność wpłat.

 

 

 12. Opłata startowa:

 

 1.    raz wniesiona opłata startowa, jak i nadpłacone kwoty, nie podlegają zwrotowi w żadnym przypadku, chyba że                                  przyczyną będą działania za które odpowiedzialność ponosi Organizator.
 2. wysokość opłaty startowej jest zależna od terminu wpłaty (zaksięgowania opłaty na koncie Organizatora) nie od terminu rejestracji elektronicznej do biegu.
 3. w przypadku wniesienia opłaty w niewystarczającej wysokości (np. nie odpowiadającej aktualnie obowiązującej stawce wynikającej z regulaminu), uczestnik zobowiązany jest do jak najszybszego uregulowania należności do kwoty zgodnej z bieżącym terminem. W przypadku wyczerpania limitu nie ma możliwości dokonania dopłaty po zamknięciu zapisów a wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 4. opłata nie zostanie uznana, gdy zawodnik, którego dotyczy opłata nie zostanie zgłoszony – nie znajduje się na liście startowej. Przed dokonaniem opłaty zawodnik jest zobowiązany sprawdzić czy znajduje się na liście startowej.
 5. opłata wpłacona po wyczerpaniu limitu zgłoszeń nie zostanie uznana. Opłata zostanie zwrócona na konto z którego została wpłacona.
 6. opłata nie może zostać przepisana na kolejną edycję lub inną imprezę.
 7. opłata nie może zostać przepisana na innego zawodnika
 8. za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.

 

13. Konto bankowe:

 

Odbiorca: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

 

Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Bodzentyn 66 8493 0004 0090 0902 8899 0001

 

Tytuł przelewu:

 

BIEG WILKOŁAKA -  „Opłata startowa BIEG ……….. (w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika)

 

WILK-WALKING - „Opłata startowa WILK-WALKING  ……….. (w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika)

 

14. Osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu podmiotu będącego podatnikiem  VAT (lub w imieniu podmiotu zagranicznego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze) lub w imieniu osoby prawnej niebędącej podatnikiem, obowiązane są  do przekazania danych niezbędnych do wystawienia rachunku wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: kultura@bodzentyn.pl. najpóźniej w terminie do 15 dnia miesiąca następującego  po miesiącu, w którym dokonano wpłaty.

 

 1. osoby, które dokonują opłat startowych w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów innych niż wskazane w punkcie 14, które chciałyby otrzymać rachunek, obowiązane są do przekazania danych niezbędnych do wystawienia rachunku wraz z dowodem wpłaty do Organizatora na adres email: kultura@bodzentyn.pl. najpóźniej w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano wpłaty.
 2. z uwagi na fakt, że terminy wskazane w punktach 14 i 14a wynikają z przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług, prośby o wystawienie faktury skierowane do Organizatora po upływie terminów wskazanych w punkcie 14 i 14a nie będą respektowane.

 

VI. KLASYFIKACJA

 

1.  W I NOCNYM BIEGU WILKOŁAKA będzie następująca klasyfikacja:

 

 1. generalna kobiet i mężczyzn
 2. w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn

 

K 18-29 M 18-29

 

K 30-39 M 30-39

 

K40-59 M 40-59

 

K 60+ M 60+

 

 1. mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn w kategoriach K i M

 

2. Wyniki klasyfikacji generalnej będą ustalone na podstawie czasów brutto, natomiast kategorii wiekowych na podstawie czasów netto.

 

VII. NAGRODY

 

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg/ marsz z kijami w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

 

2. Organizator przewiduje puchary za miejsca I-III w poszczególnych klasyfikacjach

 

3. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii generalnej nie biorą udziału w podziale nagród dla poszczególnych kategorii wiekowych.

 

4. Nagrody rzeczowe oraz puchary, nie odebrane podczas dekoracji, można odebrać, po wcześniejszym kontakcie, w siedzibie Organizatora, w terminie do 30 dni od daty imprezy. Po tym terminie nagroda przepada na rzecz Organizatora.

 

VIII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

 

1.  Depozyt

 

 1. depozyt na starcie zlokalizowany będzie  przy Biurze Zawodów, czynny w dniu 29.09.2017 roku w godzinach 18:00-23:30.
 2. wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 3. zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste zawodników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz pozostawione w depozycie po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy depozytu.

 

2. Pakiet startowy:

 

 1.  każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy w skład którego wchodzą:

 

- numer startowy + agrafki

 

- worek do depozytu + naklejka

 

- pamiątkowa kamizelka odblaskowa

 

- materiały informacyjne i promocyjne sponsorów

 

 1. pakiety startowe odebrać można wyłącznie w Biurze Zawodów we wskazanych godzinach.
 2. Organizator nie wysyła pakietów przed ani po zakończeniu imprezy (nieodebrane pakiety przechodzą na rzecz Organizatora)

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe udostępnione Organizatorowi przez uczestników I NOCNEGO BIEGU WILKOŁAKA/WILK-WALKING będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dalej: ODO, w celu:

 

przeprowadzenia I NOCNEGO BIEGU WILKOŁAKA/WILK-WALKING, to jest :

 

 • rejestracji uczestnika oraz ustalenia wysokości opłaty startowej i ew. zwolnienia z obowiązku jej uiszczenia,
 • wyłonienia i prezentacji uczestników i zwycięzców, w tym w szczególności ogłoszenia ich danych osobowych publicznie, to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera na mecie biegu oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach,
 • prezentacji list startowych (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, bez ograniczenia czasowego, na stronie internetowej Organizatora i/lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora),
 • prezentacji wyników (w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek, , na stronie internetowej Organizatora lub innego podmiotu, wybranego przez Organizatora bez ograniczenia czasowego oraz na tablicy wyników na mecie biegu, bezpośrednio po zakończeniu biegu)
 • przyznania i wydania nagród,
 • informacyjnym, marketingowym i promocyjnym Organizatora,
 • statystycznym Organizatora.

 

2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz żądania ich poprawienia.

 

3. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

 

4. Podanie danych osobowych przez uczestnika I NOCNEGO BIEGU WILKOŁAKA/WILK-WALKING jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.

 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom poza wskazanymi w ust. 1 ani przekazywane do państw trzecich, to jest nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

X. IMPREZA TOWARZYSZĄCA

 

NOCNY BIEG WILKOŁACZKA – bieg dzieci i młodzieży na dystansie ok. 2km wokół zbiornika wodnego w Wilkowie

 

 1. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa
 2. do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 2000 roku i młodsi
 3. warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia Rodzica/Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica/opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność (załącznik 2 do REGULAMINU)
 4. zgłoszenia należy dokonać w Biurze Zawodów w dniach 28.09.2017r. (czwartek) w godz. 15.00 – 21.00 lub 29.09.2017r. (piątek) w godz. 18.00-19.00
 5. dokonanie zgłoszenia wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
 7. dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.

 

-  uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania

 

- dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do potrzeb administracyjnych, analitycznych, informacyjnych oraz promocyjnych

 

 1. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania
 2. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji.
 3. zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników
 4. uczestnicy mogą biec w asyście rodzica lub opiekuna
 5. udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny.

 2. Klasyfikacje i nagrody

 1. nie będzie prowadzona klasyfikacja w ramach biegu
 2. wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu  otrzymają medal.
 3. Uwagi końcowe

 3. Uwagi końcowe

 1. rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 5. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www.kultura.bodzentyn.pl

 

w sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.

 

2. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji. Na trasie biegu znajdować się mogą wyłącznie zawodnicy posiadający numer startowy.

 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie, o których ma obowiązek poinformować uczestników biegu, najpóźniej przed startem.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i trasy biegu.

 

5. Wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

 

ZGODA RODZIAOPIEKUNA PRAWNEGO 

Kalendarz

2021-11-27

Zapraszamy na uroczystość odsłonięcia tablicy!

Serdecznie zapraszamy na uroczystość związaną z odsłonięciem tablicy upamiętniającej płk. Jana Piwnika "Ponurego" i mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego "Nurta".
2021-11-21

Cecyliada 2021!

Serdecznie zapraszamy w najbliższą niedzielę!

Zobacz również